Opublikowane na Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie (https://www.wzsrzeszow.pl/)

Sukcesywna dostawa cewników oraz drobnego sprzętu medycznego do wykonywania badań urodynamicznych dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie – znak PP-2711/6/2021Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wyjaśnienia i zmiana treści zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Oferta
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
Załącznik nr 3 - Wzór umowy dostawy

Adres źródła: https://www.wzsrzeszow.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-bez-stosowania-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/sukcesywna-dostawa-cewnikow-oraz-drobnego-sprzetu-medycznego-do-wykonywania-badan-urodynamicznych-dla-wojewodzkiego-zespolu-specjalistycznego-w-rzeszowie-znak-pp-2711-6-2021/rc8