plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

Sprzedaż i dostawa komputerów stacjonarnych z systemem operacyjnym oraz akcesoriami

Dodano dnia 30.04.2018, 00:49

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty

Odpowiedzi_na_pytania_2

Zmiana_tresci_zapytania_ofertowego_2Odpowiedzi_na_pytania_do_zapytania_ofertowego
Zmiana_tresci_zapytania_ofertowego

Zapytanie_ofertowe
ZALACZNIK_NR_1_FORMULARZ_OFERTY
ZALACZNIK_NR_2_FORMULARZ_CENOWY
ZALACZNIK_NR_3_PROJEKT_UMOWY

Ofertę należy: złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail zamowienia@wzsrzeszow.pl lub za pomocą faksu na numer (17) 86 69 601 lub pisemnie w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 8 do dnia: 14 maja 2018 r. do godziny 11:00 i opatrzonej napisem: Zapytanie ofertowe na:„Sprzedaż i dostawa komputerów stacjonarnych 
z systemem operacyjnym oraz akcesoriami”. 
W przypadku ofert składanych elektronicznie należy przesłać skan podpisanej oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 maja 2018 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 12.