plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

Dostawa testów punktowych na potrzeby badań diagnostycznych Poradni Alergologicznej oraz dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu do diagnostyki alergii dla potrzeb Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej