plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora dla potrzeb Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej