Opublikowane na Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie (http://www.wzsrzeszow.pl/)

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie, ul. Warzywna 3, 35-310 RZESZÓW,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – b.gilarska@wzsrzeszow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującą
w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie Instrukcją Kancelaryjną,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

Barbara Gilarska

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie

Adres źródła: http://www.wzsrzeszow.pl/klauzula-informacyjna-rodo