plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

Kompleksowa informatyzacja w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiejz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytetu 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, działanie 1.5.