Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie » Historia placówki
Strona główna | Do pobrania | Statut | Historia placówki | Polityka cookies

Historia placówki

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie został utworzony 1. sierpnia 1998 r. na podstawie Zarządzenia Nr 98/98 z 10. lipca 1998 r. Wojewody Rzeszowskiego Zbigniewa Sieczkosia i wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 62/98 na mocy decyzji Wojewody z 1. sierpnia 1998 r. znak: Z.IV.80201/38/98. Decyzja Wojewody Rzeszowskiego o utworzeniu Zespołu była efektem podziału Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Nr 1 w Rzeszowie i wydzieleniu z jego struktury organizacyjnej następujących komórek organizacyjnych:

– Wojewódzkiej Przychodni Przemysłowej,

– Wojewódzkich Przychodni i Poradni Specjalistycznych,

– Wojewódzkiej Przychodni Skórno – Wenerologicznej,

– Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego,

– Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej,

– Wojewódzkiej Przychodni Gerontologicznej,

– Wojewódzkiej Poradni Zaopatrzenia Ortopedycznego,

– Zakładu Medycyny Sądowej,

– Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej,

– Pracowni Medycyny Nuklearnej,

– Wojewódzkiej Przychodni Uzależnień.

Wyżej wymienione komórki organizacyjne zostały wyposażone w składniki mienia ruchomego i nieruchomego dotychczas użytkowanego oraz przejęły od Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Nr 1 wszystkie zobowiązania, wierzytelności i środki finansowe, a także świadczenia zdrowotne, które były dotychczas przez nie realizowane.

W skład Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego weszły następujące jednostki ochrony zdrowia:

– Wojewódzkie Przychodnie i Poradnie Specjalistyczne,

– Wojewódzka Przychodnia Skórno – Wenerologiczna,

– Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego,

– Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna,

– Wojewódzka Przychodnia Gerontologiczna,

– Wojewódzka Poradnia Zaopatrzenia Ortopedycznego,

– Zakład Medycyny Sądowej,

– Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej.

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie został utworzony, jako jednostka budżetowa w celu udzielania świadczeń zdrowotnych mających służyć zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz podejmowania innych działań medycznych, jakie wynikają z procesu leczenia lub z przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, a także w celu promocji zdrowia. Zespołowi, który zlokalizowano początkowo w Rzeszowie w budynku przy ulicy Warzywnej 3, nadano statut oraz przekazano mu wszystkich dotychczas zatrudnionych pracowników zgodnie z art. 23 Kodeksu pracy. Teren działania Zespołu obejmował obszar ówczesnego województwa rzeszowskiego, a jego pierwszym dyrektorem z dniem 1. stycznia 1999 r. został lek. med. Marek Koberski, który jednocześnie pełnił funkcję dyrektora ds. lecznictwa.

W cztery miesiące później Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie decyzją Wojewody Rzeszowskiego został przekształcony w samodzielny publiczny zespół zakładów opieki zdrowotnej, któremu nadano statut określający cele i zadania, siedzibę, obszar działania, rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, strukturę organizacyjną i jego organy oraz formę gospodarki finansowej.

W ciągu czternastu lat działania Wojewódzki Zespół Specjalistyczny nie tylko rozszerzył teren swojego działania, gdyż z chwilą reformy administracyjnej i powstania nowych województw, Zespół objął swoim zasięgiem oddziaływania nowe województwo podkarpackie, ale także na podstawie Aktu Notarialnego Repetytorium A numer 6545 z roku 2006 pozyskał w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony, w celu prowadzenia działalności statutowej prawo wieczystego użytkowania działek położonych w obrębie 207 Rzeszów – Śródmieście (ul. Hetmańska 120) oraz własność budynków i budowli znajdujących się na tych działkach. Do nowo otrzymanego budynku przeniesiono część poradni i pracowni, które dotąd zlokalizowane były przy ul. Warzywnej 3:

– Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych i dla Dzieci,

– Poradnia Psychologiczna,

– Poradnia Kardiologiczna,

– Poradnia Ortodontyczna,

– Poradnia Chirurgii Onkologicznej,

– Poradni Medycyny Sportu,

– Pracownia Uroflowmetii.

Ze względu na ograniczone warunki lokalowe w budynku przy ul. Warzywnej 3
do nowego budynku przeniesiono również część niektórych poradni:

– Poradni Ginekologicznej,

– Poradni Urologicznej,

– Poradni Okulistycznej,

– Poradni Neurologicznej,

– Poradni Chirurgicznej,

– Poradni Chirurgii Dziecięcej,

– Poradni Stomatologicznej,

– Poradni Nefrologicznej.

W latach 1998 – 2011 dyrektorami Zespołu byli kolejno:

– mgr Danuta Szydłak,

– lek. med. Janusz Starzec,

– mgr Mirosław Leśniewski,

– lek. med. Mariusz Kocój

Obecnie Dyrektorem Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie jest mgr Sławomir Porada, jego zastępcą ds. lecznictwa jest lek. med. Witold Skręt, a zastępcą ds. ekonomiczno – administracyjnych jest mgr Henryk Przybycień. Rada Społeczna Zespołu, której kadencja trwa 3 lata, obraduje w następującym składzie:

– Wojciech Trzaska,

– Mieczysław Miazga,

– Marek Kot,

– Dariusz Molęda,

– Jan Rząsa,

– Barbara Kuźniar – Jabłczyńska.

Misją Zespołu jest zaspokajanie potrzeb zdrowotnych ludności zgodnie z zasadą –„salus aegroti suprema lex esto”, a do jego zadań należy udzielanie mieszkańcom województwa podkarpackiego świadczeń zdrowotnych, w szczególności związanych z:

a) badaniem i poradą lekarską,

b) badaniem i poradą psychologiczną,

c) leczeniem,

d) rehabilitacją leczniczą,

e) opieką nad kobietą ciężarną,

f) badaniem diagnostycznym i analityką medyczną,

g) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,

h) prowadzeniem działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej.

Zespół prowadzi również działalność gospodarczą m.in. w zakresie:

a) diagnostyki medycznej,

b) prac naukowo-badawczych w ochronie zdrowia,

c) organizacji szkoleń,

d) oprogramowania i doradztwa w zakresie informatyzacji ochrony zdrowia

e) doradztwa i konsultingu w ochronie zdrowia,

f) zarządzania w ochronie zdrowia,

g) wynajmu pomieszczeń na działalność gospodarczą, nie będącą działalnością konkurencyjną dla Zespołu

h) obsługi administracyjnej podmiotów wynajdujących pomieszczenia Zespołu.

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny posiada rozbudowaną bazę diagnostyczną, dzięki której pacjent może na miejscu przeprowadzić szereg procesów diagnostycznych bez konieczności opuszczania budynku. Zaplecze laboratoryjne pozwala na przeprowadzenie dużej liczby analiz i oznaczeń.

Zespół udziela świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do korzystania z tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów i osobom zagranicznym na zasadach określonych w umowach i porozumieniach międzynarodowych w zakresie ochrony zdrowia i nauk medycznych.

————————————————
Opracowanie:

Fragment pracy dyplomowej mgr Barbary Gilarskiej "Zarządzanie placówkami służby zdrowia na przykładzie Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie" napisanej pod kierunkiem dr Janusza Strojnego.