Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie » FAQ
Strona główna | Do pobrania | Statut | Historia placówki | Polityka cookies

FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 

 

 • Czy przychodnia czynna jest w soboty ?

Przychodnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00.

 • Czy mogę odebrać swoje wyniki badań ?

Wyniki przekazywane są zgodnie ze zleceniem do gabinetu lekarza, który wystawił skierowanie i przekazywane pacjentowi w czasie kolejnej wizyty.

Wyjątkiem są wyniki badań prywatnych które pacjent może odebrać osobiście lub sprawdzić poprzez zalogowanie do systemu KS-SOLAB na stronie internetowej WZS.

 • W jakich godzinach przyjmuje lekarz …. ?

Informacje o godzinach przyjęć lekarzy są ogólnodostępne dla pacjentów w Przychodni lub można uzyskać informację po połączeniu z centralą telefoniczną.

 • Czy mogę zmienić lekarza ?

W ramach tej samej poradni pacjent ma prawo zmienić lekarza lub skorzystać z konsultacji, obowiązuje standardowa procedura zapisu.

 • Ile ważne jest skierowanie ?

Skierowanie do poradni specjalistycznej ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania.
Termin ważności skierowania nie jest ściśle określony, jeśli jednak skierowanie zostanie przedłożone po zbyt długim czasie od daty jego wystawienia, lekarz może podjąć decyzję o konieczności zaktualizowania informacji o stanie zdrowia pacjenta celem zweryfikowania pierwotnej przyczyny kierowania.
Od 01.01.2015 roku obowiązuje przepis, by dostarczyć oryginał skierowania do poradni specjalistycznej nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy.

 • Czy muszę przyjeżdżać ze skierowaniem do Przychodni ?

W przypadku skierowań do poradni specjalistycznej lub szpitala pacjent powinien przekazać oryginał skierowania nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia rejestracji. Po tym terminie zostanie skreślony z listy oczekujących.

 • Do kogo nie obowiązuje skierowanie ?

Skierowanie nie jest wymagane do:

- ginekologa i położnika
– dentysty
– wenerologa
– onkologa
– psychiatry

 • Kto ma pierwszeństwo przyjęcia ?

Prawo do świadczeń poza kolejnością mają:
– Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
– Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
– Inwalidzi wojenni i wojskowi
– Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.)
– Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

 • W jaki sposób mogę odebrać swoją dokumentację ?

Dokumentacja udostępniana jest pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta na terenie WZS w formie kopii, wyciągów lub odpisów.

 • Dlaczego ksero jest takie drogie ?

Wysokość opłaty wynika z art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 • Czy można skorzystać z wizyty bez skierowania ?

Skierowania nie muszą okazywać:

- inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane oraz kombatanci
– cywilne niewidome ofiary działań wojennych
– uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
– weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
– osoby chore na gruźlicę
– osoby zakażone wirusem HIV
– osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego

 • Kto ma wgląd do mojej dokumentacji ?

Wgląd do dokumentacji posiada pacjent, przedstawiciel ustawowy i osoba upoważniona przez pacjenta oraz uprawnieni pracownicy Przychodni, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej wg przepisów Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 • Czy mogę wycofać zgodę z Oświadczenia ?

Pacjent będąc osobiście w Przychodni ma możliwość zmiany osoby upoważnionej do wglądu do swojej dokumentacji medycznej. Zmiana musi zostać dokonana w formie pisemnej i poświadczona własnoręcznym podpisem.

 • Czy mogę anonimowo złożyć skargę na lekarza / personel ?

Ze względu na konieczność udzielenia odpowiedzi na wniesioną skargę wymagane jest podanie danych osoby wnoszącej. W przypadku braku takich danych skarga nie może zostać rozpatrzona.

 • Dlaczego są tak odlegle terminy do specjalistów ?

Terminy wynikają z kilku czynników: dostępności usług refundowanych przez NFZ, grafiku lekarza specjalisty oraz kolejności zapisanych pacjentów.

 • Dlaczego jest problem z rejestracją internetową ?

Może występować kilka czynników: przerwa techniczna portalu PSIM, brak połączenia z internetem, brak autoryzacji konta.

 • Dlaczego nie ma informacji o kolejce pacjentów, listy pacjentów przed gabinetem ?

Zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  nie ma możliwości przekazania listy pacjentów w miejscu ogólnodostępnym dla wszystkich osób przebywających na termie przychodni ponieważ dane pacjenta takie jak: imię, nazwisko, numer pesel są przez nią prawnie chronione.

 • Dlaczego niektórzy pacjenci mogą wchodzić bez kolejki do gabinetu ?

Pacjenci wchodzący bez kolejki to pacjenci uprzywilejowani, wracający do lekarza po wykonaniu wstępnych badań i niezbędna jest szybka ocena lekarza.

 • Dlaczego parking jest w tak fatalnym stanie ?

W najbliższym czasie planowana jest przebudowa parkingu i problem zostanie rozwiązany.

 • Czy Panie z obsługi mają szkolenia ?

Panie są przeszkolone w systemie obsługi pacjentów i programie komputerowym obsługującym Przychodnię. Pracują z zachowaniem określonych wewnętrznie zasad i procedur zewnętrznych.

 • Dlaczego lekarze nie dają skierowań na badania ?

Skierowania na dalsze badania lub diagnostykę wystawiane są przez lekarza w sytuacji gdy wymagana jest dalsza diagnostyka w celu określenia jednostki chorobowej lub leczenia pacjenta. Lekarz wystawia skierowania zgodnie z posiadaną przez niego wiedzą z zakresu medycyny.

 • Dlaczego lekarz nie wyznacza kolejnego terminu wizyty ?

Pacjent jest informowany o przebiegu leczenia, badaniach do wykonania i orientacyjnym terminie kolejnej wizyty. Wizytę tą należy uzgodnić w rejestracji do konkretnej poradni wg standardowej procedury.

 • Dlaczego do kardiologa po zrobieniu EKG/ECHO znów czeka się w kolejnej kolejce ?

Badania EKG konieczne jest do wykonania przed każdą wizytą u lekarza kardiologa. Po otrzymaniu bieżącego (najbardziej aktualnego) wyniku pacjent udaje się do gabinetu lekarza kardiologa, który ma jasny obraz stanu pacjenta.
Badanie ECHO wykonywane jest przez lekarza który w trakcie badania ma bieżący pogląd na stan pacjenta.

 • Dlaczego lekarze nie przestrzegają godzin przyjęć ?

Każdy przypadek pacjenta jest inny i wymaga różnego podejścia. Czas wizyty będzie inny w przypadku pacjenta kontynuującego leczenie i pacjenta który diagnostykę dopiero rozpoczyna stąd mogą wynikać opóźnienia w przyjmowaniu pacjentów.

 • Dlaczego wiszą nieaktualne rozpiski przy gabinetach ?

Związane jest to zmianą czasu lekarza w ostatnim czasie. Zmiany te będą aktualizowane na bieżąco.

 • Dlaczego na Ginekologii są mężczyźni ?

W części tzw. „ginekologii” są gabinety lekarzy endokrynologów, którzy posiadają dwie specjalizacje: ginekologa i endokrynologa i tam właśnie przyjmowani są pacjenci.

 • Dlaczego nie ma wolnych terminów dla pacjentów kierowanych jako „Pilne” ?

Jest ograniczona liczba miejsc do każdego lekarza na wyznaczenie pilnego terminu wizyty. W przypadkach uzasadnionych lekarz podejmuje decyzję do dopisaniu pacjenta.

 • Dlaczego kasa jest tylko w jednym miejscu ?

Kasa która znajduje się na III piętrze budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego, ulokowana została tam ze względu na bliskość laboratorium oraz możliwość bezpośredniego dostępu poprzez wjechanie windą na to właśnie piętro.

 • Dlaczego nie ma kiosku z gazetami ?

Poszerzenie usług dodatkowych dla pacjentów na terenie Przychodni jest w trakcie realizacji.

 • Dlaczego pacjenci tutejszego lekarza rodzinnego nie mają szybszych terminów do specjalistów ?

Wynika to z zasad rejestracji pacjentów i terminów przyjęć lekarzy specjalistów.

 • Dlaczego są bardzo długie kolejki do laboratorium ?

Kolejki do laboratorium związane są z liczbą osób przychodzących na badania. Największe natężenie jest w godzinach porannych. Warto więc zapytać lekarza kierującego czy konieczne jest wykonanie ich w trybie tzw. na czczo i przyjść wtedy o dogodnej porze.
Pobieranie krwi do badań odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.30.

 • Dlaczego nie ma gastrologa ?

Przychodnia na chwilę obecną nie ma w kontrakcie z NFZ podpisanej umowy na gastrologię.

 • Dlaczego jest problem z dodzwonieniem się do przychodni ?

Po zgłoszeniach od pacjentów sprawdzono poprawność działania centrali telefonicznej. Obecnie połączenia są odbierane na bieżąco i nie ma problemów z połączeniem. W sytuacji zajętości wszystkich linii pacjent jest informowany o oczekiwaniu na połączenie.

 • Dlaczego muszę się rejestrować jeśli inni tego nie robią ?

Rejestracji nie wymagają jedynie pacjenci, których ta rejestracja nie obejmuje (zasady wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia) oraz pacjentów, którzy wracają z wynikami wykonanych badań np. po wykonaniu testów alergicznych lub EKG.

 • Dlaczego nie mogę zapisać się na kilka wizyt do lekarza ?

Każdy pacjent ma możliwość zapisu do lekarza, kolejne terminy określane są w trakcie wizyty w zależności od sposobu dalszego leczenia i zleconych do wykonania badań diagnostycznych.

 • Dlaczego są takie kolejki w rejestracji ?

Kolejki w rejestracji wynikają z ilość przebywających tam równocześnie pacjentów.
Sama procedura rejestracji nie jest skomplikowana i przy pomocy pań rejestratorek przebiega bardzo sprawnie i kolejka szybko zostaje rozładowana.

 • Po co potrzebne jest kolejne skierowanie ?

Dodatkowe skierowanie wymagane jest w sytuacji wystąpienia kolejnego schorzenia u pacjenta, innego niż w skierowaniu pierwotnym oraz gdy pacjent przerywa leczenie z nieznanych przyczyn na okres dłuższy niż 2 lata w celu ustalenia zasadności kontynuacji leczenia.

 • Dlaczego nie ma rozdzielonych godzin przyjęć dla dzieci i dorosłych ?

Ponieważ lekarz przyjmuje w tym samym gabinecie nie ma powodu do rozdzielania godzin przyjmowania pacjentów.

 • Dlaczego lekarz który ma dużo pacjentów nie ma nikogo do pomocy ?

Specjalizacje wymagające asysty pań pielęgniarek mają ją oczywiście zapewnioną np. w gabinecie stomatologicznym.

 • Dlaczego na tą samą godzinę zapisanych jest kilku pacjentów ?

Wynika to z ograniczeń systemu, ponieważ nie można rozciągnąć grafiku na pory nocne.

 • Dlaczego lekarze nie przyjmują wg kolejności zapisu ?

Pacjenci uprzywilejowani oraz pacjenci wymagający niezwłocznej konsultacji przyjmowani są poza kolejności, co czasami powoduje opóźnienia.

 • Dlaczego lekarz ma tak mało czasu dla pacjenta ?

Lekarz według swojego doświadczenia ustala przebieg wizyty i tym samym czas jej trwania.

 • Dlaczego nie ma pediatry ?

Przychodnia na chwilę obecną nie ma w kontrakcie z NFZ podpisanej umowy na pediatrię.

 • Gdzie mogę złożyć skargę na lekarza ?

Skargę można złożyć w sekretariacie WZS