plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

FAQ - Najczęściej Zadawane Pytania

Czy przychodnia czynna jest w soboty ?

Przychodnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00.

Czy mogę odebrać swoje wyniki badań ?

Wyniki przekazywane są zgodnie ze zleceniem do gabinetu lekarza, który wystawił skierowanie i przekazywane pacjentowi w czasie kolejnej wizyty.
Wyjątkiem są wyniki badań prywatnych które pacjent może odebrać osobiście lub sprawdzić poprzez zalogowanie do systemu KS-SOLAB na stronie internetowej WZS.

W jakich godzinach przyjmuje lekarz …. ?

Informacje o godzinach przyjęć lekarzy są ogólnodostępne dla pacjentów w Przychodni lub można uzyskać informację po połączeniu z centralą telefoniczną.

Czy mogę zmienić lekarza ?

W ramach tej samej poradni pacjent ma prawo zmienić lekarza lub skorzystać z konsultacji, obowiązuje standardowa procedura zapisu.

Ile ważne jest skierowanie ?

Skierowanie do poradni specjalistycznej ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania.
Termin ważności skierowania nie jest ściśle określony, jeśli jednak skierowanie zostanie przedłożone po zbyt długim czasie od daty jego wystawienia, lekarz może podjąć decyzję o konieczności zaktualizowania informacji o stanie zdrowia pacjenta celem zweryfikowania pierwotnej przyczyny kierowania.
Od 01.01.2015 roku obowiązuje przepis, by dostarczyć oryginał skierowania do poradni specjalistycznej nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy.

Czy muszę przyjeżdżać ze skierowaniem do Przychodni ?

W przypadku skierowań do poradni specjalistycznej lub szpitala pacjent powinien przekazać oryginał skierowania nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia rejestracji. Po tym terminie zostanie skreślony z listy oczekujących.

Do kogo nie obowiązuje skierowanie ?

Skierowanie nie jest wymagane do:
- ginekologa i położnika
– dentysty
– wenerologa
– onkologa
– psychiatry

Kto ma pierwszeństwo przyjęcia ?

Prawo do świadczeń poza kolejnością mają:
– Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
– Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
– Inwalidzi wojenni i wojskowi
– Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.)
– Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

W jaki sposób mogę odebrać swoją dokumentację ?

Dokumentacja udostępniana jest pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta na terenie WZS w formie kopii, wyciągów lub odpisów.

Dlaczego ksero jest takie drogie ?

Wysokość opłaty wynika z art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Czy można skorzystać z wizyty bez skierowania ?

Skierowania nie muszą okazywać:
- inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane oraz kombatanci
– cywilne niewidome ofiary działań wojennych
– uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
– weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
– osoby chore na gruźlicę
– osoby zakażone wirusem HIV
– osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego

Kto ma wgląd do mojej dokumentacji ?

Wgląd do dokumentacji posiada pacjent, przedstawiciel ustawowy i osoba upoważniona przez pacjenta oraz uprawnieni pracownicy Przychodni, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej wg przepisów Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Dlaczego są takie kolejki w rejestracji ?

Kolejki w rejestracji wynikają z ilość przebywających tam równocześnie pacjentów.
Sama procedura rejestracji nie jest skomplikowana i przy pomocy pań rejestratorek przebiega bardzo sprawnie i kolejka szybko zostaje rozładowana.

Czy mogę wycofać zgodę z Oświadczenia ?

Pacjent będąc osobiście w Przychodni ma możliwość zmiany osoby upoważnionej do wglądu do swojej dokumentacji medycznej. Zmiana musi zostać dokonana w formie pisemnej i poświadczona własnoręcznym podpisem.

Czy mogę anonimowo złożyć skargę na lekarza / personel ?

Ze względu na konieczność udzielenia odpowiedzi na wniesioną skargę wymagane jest podanie danych osoby wnoszącej. W przypadku braku takich danych skarga nie może zostać rozpatrzona.

Dlaczego są tak odlegle terminy do specjalistów ?

Terminy wynikają z kilku czynników: dostępności usług refundowanych przez NFZ, grafiku lekarza specjalisty oraz kolejności zapisanych pacjentów.

Dlaczego jest problem z rejestracją internetową ?
Może występować kilka czynników: przerwa techniczna portalu PSIM, brak połączenia z internetem, brak autoryzacji konta.
Dlaczego nie ma informacji o kolejce pacjentów, listy pacjentów przed gabinetem ?

Zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych nie ma możliwości przekazania listy pacjentów w miejscu ogólnodostępnym dla wszystkich osób przebywających na termie przychodni ponieważ dane pacjenta takie jak: imię, nazwisko, numer pesel są przez nią prawnie chronione.

Dlaczego niektórzy pacjenci mogą wchodzić bez kolejki do gabinetu ?

Pacjenci wchodzący bez kolejki to pacjenci uprzywilejowani, wracający do lekarza po wykonaniu wstępnych badań i niezbędna jest szybka ocena lekarza.

Dlaczego parking jest w tak fatalnym stanie ?

W najbliższym czasie planowana jest przebudowa parkingu i problem zostanie rozwiązany.

Czy Panie z obsługi mają szkolenia ?

Panie są przeszkolone w systemie obsługi pacjentów i programie komputerowym obsługującym Przychodnię. Pracują z zachowaniem określonych wewnętrznie zasad i procedur zewnętrznych.

Dlaczego lekarze nie dają skierowań na badania ?

Skierowania na dalsze badania lub diagnostykę wystawiane są przez lekarza w sytuacji gdy wymagana jest dalsza diagnostyka w celu określenia jednostki chorobowej lub leczenia pacjenta. Lekarz wystawia skierowania zgodnie z posiadaną przez niego wiedzą z zakresu medycyny.

Dlaczego lekarz nie wyznacza kolejnego terminu wizyty ?

Pacjent jest informowany o przebiegu leczenia, badaniach do wykonania i orientacyjnym terminie kolejnej wizyty. Wizytę tą należy uzgodnić w rejestracji do konkretnej poradni wg standardowej procedury.

Dlaczego do kardiologa po zrobieniu EKG/ECHO znów czeka się w kolejnej kolejce ?

Badania EKG konieczne jest do wykonania przed każdą wizytą u lekarza kardiologa. Po otrzymaniu bieżącego (najbardziej aktualnego) wyniku pacjent udaje się do gabinetu lekarza kardiologa, który ma jasny obraz stanu pacjenta.
Badanie ECHO wykonywane jest przez lekarza który w trakcie badania ma bieżący pogląd na stan pacjenta.

Dlaczego lekarze nie przestrzegają godzin przyjęć ?

Każdy przypadek pacjenta jest inny i wymaga różnego podejścia. Czas wizyty będzie inny w przypadku pacjenta kontynuującego leczenie i pacjenta który diagnostykę dopiero rozpoczyna stąd mogą wynikać opóźnienia w przyjmowaniu pacjentów.

Dlaczego wiszą nieaktualne rozpiski przy gabinetach ?

Związane jest to zmianą czasu lekarza w ostatnim czasie. Zmiany te będą aktualizowane na bieżąco.

Dlaczego na Ginekologii są mężczyźni ?

W części tzw. „ginekologii” są gabinety lekarzy endokrynologów, którzy posiadają dwie specjalizacje: ginekologa i endokrynologa i tam właśnie przyjmowani są pacjenci.

Dlaczego nie ma wolnych terminów dla pacjentów kierowanych jako „Pilne” ?

Jest ograniczona liczba miejsc do każdego lekarza na wyznaczenie pilnego terminu wizyty. W przypadkach uzasadnionych lekarz podejmuje decyzję do dopisaniu pacjenta.

Dlaczego kasa jest tylko w jednym miejscu ?

Kasa która znajduje się na III piętrze budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego, ulokowana została tam ze względu na bliskość laboratorium oraz możliwość bezpośredniego dostępu poprzez wjechanie windą na to właśnie piętro.

Dlaczego nie ma kiosku z gazetami ?

Poszerzenie usług dodatkowych dla pacjentów na terenie Przychodni jest w trakcie realizacji.

Dlaczego pacjenci tutejszego lekarza rodzinnego nie mają szybszych terminów do specjalistów ?
Wynika to z zasad rejestracji pacjentów i terminów przyjęć lekarzy specjalistów.
Dlaczego są bardzo długie kolejki do laboratorium ?

Kolejki do laboratorium związane są z liczbą osób przychodzących na badania. Największe natężenie jest w godzinach porannych. Warto więc zapytać lekarza kierującego czy konieczne jest wykonanie ich w trybie tzw. na czczo i przyjść wtedy o dogodnej porze.
Pobieranie krwi do badań odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.30.

Dlaczego nie ma gastrologa ?
Przychodnia na chwilę obecną nie ma w kontrakcie z NFZ podpisanej umowy na gastrologię.
Dlaczego jest problem z dodzwonieniem się do przychodni ?

Po zgłoszeniach od pacjentów sprawdzono poprawność działania centrali telefonicznej. Obecnie połączenia są odbierane na bieżąco i nie ma problemów z połączeniem. W sytuacji zajętości wszystkich linii pacjent jest informowany o oczekiwaniu na połączenie.

Dlaczego muszę się rejestrować jeśli inni tego nie robią ?

Rejestracji nie wymagają jedynie pacjenci, których ta rejestracja nie obejmuje (zasady wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia) oraz pacjentów, którzy wracają z wynikami wykonanych badań np. po wykonaniu testów alergicznych lub EKG.

Dlaczego nie mogę zapisać się na kilka wizyt do lekarza ?

Każdy pacjent ma możliwość zapisu do lekarza, kolejne terminy określane są w trakcie wizyty w zależności od sposobu dalszego leczenia i zleconych do wykonania badań diagnostycznych.

Po co potrzebne jest kolejne skierowanie ?

Dodatkowe skierowanie wymagane jest w sytuacji wystąpienia kolejnego schorzenia u pacjenta, innego niż w skierowaniu pierwotnym oraz gdy pacjent przerywa leczenie z nieznanych przyczyn na okres dłuższy niż 2 lata w celu ustalenia zasadności kontynuacji leczenia.

Dlaczego nie ma rozdzielonych godzin przyjęć dla dzieci i dorosłych ?

Ponieważ lekarz przyjmuje w tym samym gabinecie nie ma powodu do rozdzielania godzin przyjmowania pacjentów.

Dlaczego lekarz który ma dużo pacjentów nie ma nikogo do pomocy ?

Specjalizacje wymagające asysty pań pielęgniarek mają ją oczywiście zapewnioną np. w gabinecie stomatologicznym.

Dlaczego na tą samą godzinę zapisanych jest kilku pacjentów ?

Wynika to z ograniczeń systemu, ponieważ nie można rozciągnąć grafiku na pory nocne.

Dlaczego lekarze nie przyjmują wg kolejności zapisu ?

Pacjenci uprzywilejowani oraz pacjenci wymagający niezwłocznej konsultacji przyjmowani są poza kolejności, co czasami powoduje opóźnienia.

Dlaczego nie ma pediatry ?

Przychodnia na chwilę obecną nie ma w kontrakcie z NFZ podpisanej umowy na pediatrię.

Dlaczego lekarz ma tak mało czasu dla pacjenta ?

Lekarz według swojego doświadczenia ustala przebieg wizyty i tym samym czas jej trwania.

Gdzie mogę złożyć skargę na lekarza ?

Skargę można złożyć w sekretariacie WZS

FAQ  (ang. Frequently Asked Questions) – zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi na nie, mające na celu udzielenie danemu użytkownikowi serwisu internetowego pomocy bez konieczności angażowania do tego jakichkolwiek osób.